TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
41 Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS

 

 

 

 

Module 1   Đặc điểm tâm lý của học sinh  THCS.                        

Module 2   Đặc điểm học tập của học sinh THCS.                  

Module 3   Giáo dục học sinh THCS cá biệt                        

Module 4  Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS.         

​Module 5  Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên                            

Module 6   Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS                       

Module 7   Hướng dẫn tư vấn cho học sinh THCS                       

Module 8    Phương pháp và kỹ thuật tư vấn cho học sinh  THCS.               

Module 9    Hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp                   

Module 10   Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục                

Module 11   Chăm sóc hỗ trợ tâm lý học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số,trong trường THCS.         

Module 12  Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS            

Module 13  Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học           

Module 14  Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp         

Module 15   Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học             

Module 16  Hồ sơ dạy học           

Module 17  Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng            

Module 18  Phương pháp dạy học tích cực           

Module 19  Dạy học với công nghệ thông tin             

Module 20 Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học

Module 21  Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học           

Module 22  Sử dụng một số phần mềm dạy học           

Module 23  Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh             

Module 24  Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học       

​Module 25  Viết sáng kiến trong trường THCS            

Module 26 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS           

Module 27  Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS            

Module 28 Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên           

Module 29  Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục            

Module 30  Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS               

Module 31 Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm             

Module 32  Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm            

Module 33 Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm             

Module 34 Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS              

Module 35 Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS                  

Module 36  Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS         

Module 37  Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS          

Module 38  Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS           

Module 39  Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS              

Module 40 Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Module 41 Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS